Obec Hronec
Hronec

Dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Hronec vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec (ďalej len VZN), číslo 5/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Dodatku číslo 1 k VZN číslo 5/2010.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZAHŔŇA:

 • 1. daň z pozemkov
 • 2. daň zo stavieb
 • 3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňovník musí podať daňové prieznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

Predmet dane, daňovník, sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy sú uvedené vo VZN obce Hronec číslo 5/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a Dodatku č. 1 k VZN číslo 5/2010.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (kúpa, predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

POTREBNÉ DOKLADY

Doklad preukazujúci nadobudnutie vlastnictva:

 • kúpna zmluva
 • list vlastníctva
 • kolaudačné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • darovacia zmluva
 • občiansky preukaz

PLATENIE DANE

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov alebo VZN obce Hronec číslo 5/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a Dodatku číslo 1  k VZN číslo 5/2010 neustanovuje inak.

SPÔSOBY PLATENIA

1/ Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane:

Číslo účtu správcu dane: 2001473001/5600

2/ V hotovosti, priamo do pokladne správcu dane

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubenej dani z nehnuteľnosti, za psa alebo výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku.

 

DAŇ ZA PSA

Obec Hronec vyberá daň za psa na základe zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN) a dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010.

PREDMETOM DANE ZA PSA JE:

Pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ VZNIKÁ:

Prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ ZANIKÁ:

Prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.

POVINNOSTI DAŇOVNÍKA:

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, resp. pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Daňovník - vlastník, alebo držiteľ psa je povinný:

Vyplniť tlačivo - oznámenie k dani za psa, ktoré obdrží u správcu dane, je povinný označiť psa na obojku pridelenou evidenčnou známkou, podať daňové priznanie k dani za psa.

Evidenčnú známku si daňovník zakúpi po vyplnení oznámenia k dani za psa na Obecnom úrade v Hronci.

Poplatok za evidenčnú známku pre psa: 1,00 EUR.

SADZBA DANE ZA PSA:

Ročná sadzba dane je 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

SPOSOBY PLATENIA:

1./ Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Číslo účtu správcu dane: 2001473001/5600

2./ V hotovosti, priamo do pokladne.

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubenej dani za psa, alebo výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku. 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Fyzické osoby

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník za odpady, ktoré vznikajú na území obec Hronec.

Poplatok poplatník platí za príslušný kalendárny rok.

POPLATNíK A PLATITEĽ POPLATKU

Je fyzická osoba, ktorá má v obci Hronec trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Hronec oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť (rodinný dom, byt, chatu, nebytový priestor, záhradu, trvalý trávny porast...).

POPLATKOVÁ POVINNOSŤ

Vzniká dňom prihlásenia občana na trvalý, alebo prechodný pobyt v obci Hronec, alebo dňom užívania nehnuteľností na území obce Hronec (vznik vlastníctva nehnuteľností), alebo dňom užívania nehnuteľností na území obce Hronec.

Zaniká po dni odhlásenia občana z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci Hronec, alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľností na území obce Hronec.

VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť.

Oznamovaciu povinnosť môže plniť poplatník priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku - poplatníka.

ZMENA POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie  poplatku splniť oznamovaciu povinnosť.

Pod touto zmenou sa rozumie:

 • zmena adresy trvalého a prechodného pobytu
 • zmena priezviska
 • zmena adresy na doručovanie písomností
 • zmena počtu poplatníkov
 • zmena polatiteľa poplatku

ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť zániku poplatkovej povinnosti.

Talčívá pre poplatníka (oznámenie, zánik poplatkovej povinnosti) sú k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane, alebo poštou.

SADZBA POPLATKU

a/ paušálny poplatok 13,50 EUR za osobu s trvalým pobytom a kalendárny rok

b/ osoby, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. obce Hronec a nemá v obci trvalý pobyt 20,00 EUR za nehnuteľnosť a kalendárny rok

SPLATNOSŤ POPLATKU

Vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný do 15 dní odo dňa nadobunutia právoplatnosti rozhodnutia.

SPÔSOBY PLATENIA

1/ Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane - číslo účtu správcu dane je 2001473001/5600.

2/ V hotovosti, priamo do pokladne správcu dane.

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubenom miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady alebo výzvu na zaplatenie nedoplatku.

PODKLADY NA ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU

Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži, alebo odpustí na základe podkladov:

 • a./ potvrdenie zamestnávateľa
 • b./ potvrdenie vojenského útvaru, alebo vojenskej správy
 • c./ potvrdenie zariadenia na výkon o výkone väzby
 • d./ potvrdenie zariadenia sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov, detského domova
 • e./ čestné prehlásenie o ubytovaní v mieste sídla navšetvovanej strednej školy, alebo vysokej školy
 • f./ čestné prehlásenie občana o pobyte v zahraničí

Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku písomne u správcu dane po uplynutí kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

Nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku zanikaá, ak si poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.

Obecný úrad

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha