Obec Hronec
Hronec

Dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Hronec vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný  stavebný odpad na území obce Hronec.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZAHŔŇA:

 • 1. daň z pozemkov
 • 2. daň zo stavieb
 • 3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňovník musí podať daňové prieznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

Predmet dane, daňovník, sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy sú uvedené vo VZN číslo 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  na území obce Hronec.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (kúpa, predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

POTREBNÉ DOKLADY

Doklad preukazujúci nadobudnutie vlastnictva:

 • kúpna zmluva
 • list vlastníctva
 • kolaudačné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • darovacia zmluva
 • občiansky preukaz

PLATENIE DANE

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov alebo VZN obce Hronec číslo 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neustanovuje inak.

SPÔSOBY PLATENIA

1/ Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane:

Číslo účtu správcu dane: 2001473001/5600

IBAN: SK95 5600 0000 0020 0147 3001

2/ V hotovosti, priamo do pokladne správcu dane.

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubenej dani z nehnuteľností, za psa alebo výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku.

 

DAŇ ZA PSA

Obec Hronec vyberá daň za psa na základe zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec číslo 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpady na území obce Hronec.

PREDMETOM DANE ZA PSA JE:

Pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ VZNIKÁ:

Prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ ZANIKÁ:

Prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.

POVINNOSTI DAŇOVNÍKA:

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, resp. pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Daňovník - vlastník, alebo držiteľ psa je povinný:

Vyplniť tlačivo - oznámenie k dani za psa, ktoré obdrží u správcu dane, je povinný označiť psa na obojku pridelenou evidenčnou známkou, podať daňové priznanie k dani za psa.

Evidenčnú známku si daňovník zakúpi po vyplnení oznámenia k dani za psa na Obecnom úrade v Hronci.

Poplatok za evidenčnú známku pre psa: 1,00 EUR.

SADZBA DANE ZA PSA:

Ročná sadzba dane je 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

SPOSOBY PLATENIA:

1./ Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Číslo účtu správcu dane: 2001473001/5600

IBAN: SK95 5600 0000 0020 0147 3001

2./ V hotovosti, priamo do pokladne.

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubenej dani za psa, alebo výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku. 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Fyzické osoby

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník za odpady, ktoré vznikajú na území obec Hronec.

Poplatok poplatník platí za príslušný kalendárny rok.

POPLATNíK A PLATITEĽ POPLATKU

Je fyzická osoba, ktorá má v obci Hronec trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Hronec oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť (rodinný dom, byt,  nebytový priestor, záhradu, trvalý trávny porast...).

POPLATKOVÁ POVINNOSŤ

Vzniká dňom prihlásenia občana na trvalý, alebo prechodný pobyt v obci Hronec, alebo dňom užívania nehnuteľností na území obce Hronec (vznik vlastníctva nehnuteľností), alebo dňom užívania nehnuteľností na území obce Hronec.

Zaniká po dni odhlásenia občana z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci Hronec, alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľností na území obce Hronec.

VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť.

Oznamovaciu povinnosť môže plniť poplatník priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku - poplatníka.

ZMENA POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie  poplatku splniť oznamovaciu povinnosť.

Pod touto zmenou sa rozumie:

 • zmena adresy trvalého a prechodného pobytu
 • zmena priezviska
 • zmena adresy na doručovanie písomností
 • zmena počtu poplatníkov
 • zmena polatiteľa poplatku

ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť oznamovaciu povinnosť zániku poplatkovej povinnosti.

Talčívá pre poplatníka (oznámenie, zánik poplatkovej povinnosti) sú k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane, alebo poštou.

SADZBA MIESTNEHO POPLATKU

Správca dane ustanovuje paušálnu sadzbu miestneho poplatku v sume: 0,03699 EUR/osoba a kalendárny deň.

SPLATNOSŤ POPLATKU

Vyrubený miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebý odpad je splatný do 15 dní odo dňa nadobunutia právoplatnosti rozhodnutia.

SPÔSOBY PLATENIA

1/ Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Číslo účtu správcu dane je: 2001473001/5600

IBAN: SK95 5600 0000 0020 0147 3001

2/ V hotovosti, priamo do pokladne správcu dane.

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie o vyrubenom miestnom poplatku za komunálny odpad a stavebný odpad alebo výzvu na zaplatenie nedoplatku.

 

Podmienky a preukazná povinnosť poplatníka pre zníženie miestneho poplatku,  alebo jeho časti  

(1)Správca dane zníži poplatníkovi miestny poplatok o 50 % za obdobie, kedy sa viac ako  90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce. 

(2)Zníženie miestneho poplatku, alebo jeho časti si poplatník uplatní doručením žiadosti o zníženie miestneho poplatku (ďalej aj „žiadosť“) spolu s príslušnými dokladmi v súlade  s ustanoveniami tohto nariadenia správcovi dane písomne alebo elektronicky.  

(3) Poplatník v žiadosti uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,  adresu prechodného pobytu (ďalej aj „identifikačné údaje“), počet dní kedy sa na území  obce nezdržiava, alebo nezdržiaval a skutočnosti rozhodujúce, pre ktoré sa na území  obce nezdržiava, alebo nezdržiaval. Poplatník k žiadosti priloží doklady preukazujúce  uvádzané skutočnosti rozhodujúce, pre ktoré sa na území obce nezdržiava, alebo  nezdržiaval okrem údajov, ktoré je správca dane povinný a oprávnený získavať v  informačných systémoch verejnej správy a v ďalších informačných systémoch: 

a) potvrdenie o návšteve školy, ak je poplatníkom študent študujúci mimo Slovenskej  republiky, 

b) povinné údaje,ak je poplatníkom študent študujúci v rámci Slovenskej republiky  mimo región obce, s výnimkou študenta denne dochádzajúceho do školy, 

c) pracovnú zmluvu s miestom výkonu práce, ak je poplatník dlhodobo zamestnaný  mimo región obce, dochádza do zamestnania v pravidelných turnusových intervaloch  s výnimkou denného dochádzania do zamestnania,  

d) zmluvu o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia s uvedením  doby a miesta výkonu práce, ak je poplatník živnostníkom dlhodobo vykonávajúcim  činnosť mimo región obce, dochádza za prácou v pravidelných turnusových  intervaloch s výnimkou denného dochádzania za prácou, 

e) potvrdenie pracovnej agentúry o sprostredkovaní výkonu práce s uvedením doby a  miesta výkonu práce, ak je poplatník dlhodobo zamestnaný prostredníctvom pracovnej  agentúry mimo región obce, dochádza do zamestnania v pravidelných turnusových  intervaloch s výnimkou denného dochádzania do zamestnania, 

f) vyhlásenie o nepravidelnom využívaní nehnuteľnosti na území obce na účely  víkendovej rekreácie, ak je poplatníkom vlastník, alebo nájomca nehnuteľnosti na  území obce, bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci, ktorý nehnuteľnosť  využíva nepravidelne na účely víkendovej rekreácie, alebo ako chalupu, 

g) potvrdenie zariadenia poskytujúceho službu zdravotnej starostlivosti, alebo službu  sociálnej starostlivosti pobytovou formou, ak je poplatníkom klient takého zariadenia,

h) potvrdenie vojenského útvaru, alebo vojenskej správy, ak je poplatníkom branec,

i) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, ak je poplatníkom osoba  vo výkone trestu, 

j) ďalšie doklady, jednoznačne preukazujúce počet dní pobytu poplatníka mimo obce,  ktorých preukaznú spôsobilosť správca dane posúdi individuálne.  

(4) Doklad, ktorý nie je v slovenskom, alebo v českom jazyku doloží poplatník prekladom  dokladu do slovenského jazyka. Správca dane nepožaduje úradne overený preklad.

(5) Čestné prehlásenie je možné považovať za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie  zníženia miestneho poplatku alebo odpustenia miestneho poplatku, alebo jeho časti. 

 

 

Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku písomne u správcu dane po uplynutí kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

Nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku zanikaá, ak si poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.

Obecný úrad

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11
12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25
26 27 28
29
30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha