Obec Hronec
Hronec

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 58

Testovanie na COVID-19, piatok 16. apríla 2021

Dátum: 15. 4. 2021

Testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v piatok 16. apríla 2021, v priestoroch budovy Obecného úradu, v čase od 15:00 hod. do 19:00 hod..
Vchod do priestoru testovania bude označený názvom: "Odberové miesto".

Na testovanie si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Testovanie na COVID-19, piatok 9. apríla 2021

Dátum: 8. 4. 2021

Testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v piatok 9. apríla 2021, v priestoroch budovy Obecného úradu, v čase od 14:30 hod. do 18:30 hod..
Vchod do priestoru testovania bude označený názvom: "Odberové miesto".

Na testovanie si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Zber papiera

Dátum: 8. 4. 2021

Dňa 13. apríla 2021, t. j. v utorok sa uskutoční výkup papiera.
Výkup sa uskutoční nasledovne:
Švermova ulica – Kaplnka od 16:30 hod. do 17:00 hod.
Zlievarenská ulica – pred budovou OcÚ od 17:05 hod. do 17:20 hod.
Papier je potrebné zviazať do balíka, kartóny neberú.

Testovanie AG testami cez víkend 03.04.2021 - 04.04.2021 v našej obci nebude

Dátum: 31. 3. 2021

Oznamujeme občanom, že tento víkend t. j. 03.04.2021 - 04.04.2021 nebude v našej obci testovanie Ag testami.
Občania, ktorí sa potrebujú od 05.04.2021 preukázať negatívnym potvrdením o absolvovaní testu môžu si zabezpečiť testovanie v okolitých obciach, alebo v meste Brezno.

Zber odpadu počas veľkonočných sviatkov

Dátum: 29. 3. 2021

Zber zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou Brantner Gemer sa uskutoční z dôvodu Veľkonočných sviatkov mimo pravidelného zberu a to dňa 30.3.2021, t.j. zajtra. Ďalší zber sa uskutoční až 19.4.2021.
Plánovaný zber plastov sa uskutoční v utorok 6.4.2021.

Testovanie na COVID-19, sobota 27. marca 2021

Dátum: 23. 3. 2021

Testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 27. marca 2021, v priestoroch budovy Obecného úradu, v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod..
Vchod do priestoru testovania bude označený názvom: "Odberové miesto".


Na testovanie si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Hronec-splašková kanalizácia a ČOV"

Dátum: 3. 3. 2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Hronec-splašková kanalizácia a ČOV"

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

Dátum: 3. 3. 2021

Zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov

Testovanie na COVID-19, sobota 6. marca 2021

Dátum: 2. 3. 2021

Testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 6. marca 2021, v priestoroch budovy Obecného úradu, v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod..
Vchod do priestoru testovania bude označený názvom: "Odberové miesto".


Na testovanie si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Polícia upozorňuje

Dátum: 22. 2. 2021

Polícia upozorňuje

Informácia - očkovanie voči COVID-19

Dátum: 28. 1. 2021

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Vám oznamuje,

že v rámci očkovania voči COVID 19 momentálne očkuje 1. a 2. fázu.

Bližšie informácie k očkovaniu nájdete na stránke www.nspbr.sk, resp. priamo môžete kontaktovať p. Srnkovú na čísle 0918744080 e-mail: srnkova@nspbr.sk.

Stránkové hodiny na Obecnom úrade v Hronci od 4. januára 2021

Dátum: 4. 1. 2021

Stránkové hodiny na Obecnom úrade v Hronci od 4. januára 2021

Prognóza COVID 19 prípady, hospitalizácie, UPV

Dátum: 30. 12. 2020

Prognóza COVID 19 prípady, hospitalizácie, UPV

Vestník vlády SR čiastka č.32, Vyhláška RÚVZ Banská Bystrica č. 63

Dátum: 30. 12. 2020

Vestník vlády SR čiastka č.32, Vyhláška RÚVZ Banská Bystrica č. 63

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili

Dátum: 10. 11. 2020

Výzva

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Dátum: 10. 11. 2020

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

OZNAM

Dátum: 19. 10. 2020

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, za účelom zamedzenia šírenia ochorenia spôsobeného vírusovým ochorením Covid-19 a na základe rozhodnutia krízového štábu Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., s účinnosťou od 29. septembra sú zakázané návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Brezno, n. o. až do odvolania.
Povolené sú len odôvodnené návštevy u ťažko chorých pacientov s písomným súhlasom primára oddelenia , ktoré doručí na vrátnicu NsP Brezno,n.o. s menom pacienta. Návšteva v počte max. 2 rodinní príslušníci musia použiť OOPP ( plášť, rúško, rukavice ). Bez písomného súhlasu primára príslušného oddelenia návšteva k pacientovi nebude umožnená.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Dátum: 2. 10. 2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Upozornenie

Dátum: 28. 9. 2020

Upozorňujeme občanov, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z domácností je zakázané ukladať do nádob určených na zmesový komunálny odpad. Taktiež je zakázané ukladať tento odpad na verejné priestranstvá v obci.
Biologicky rozložiteľný odpad patrí do kompostoviska!

OZNAM

Dátum: 30. 7. 2020

V našej obci momentálne neprebieha zber elektroodpadu.
Na základe uvedeného žiadame občanov, aby v súčasnej dobe nedovážali elektroodpad do dvora obecného úradu.

Termín zberu elektroodpadu bude oznámený v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce: www.hronecobec.sk

Donáška liekov až do domácnosti – zmena mobilného čísla

Dátum: 6. 4. 2020


Donáška liekov až do domácnosti – zmena mobilného čísla.
Od 6. apríla 2020 je možné aj naďalej objednať si dovoz elektronicky predpísaných, alebo voľno predajných liekov priamo domov. Potrebné je kontaktovať zmenené mobilné číslo : 0902 954 946 , kde pacient nahlási svoje rodné číslo, adresu na doručenie, telefónne číslo a zoznam elektronicky predpísaných, alebo voľno predajných liekov.
Rozvoz liekov do domácnosti zabezpečia zamestnanci Obecného úradu v Hronci

Upozornenie

Dátum: 6. 4. 2020

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie zákona číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je každá fyzická a právnická osoba povinná nakladať s odpadom takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie a majetok občanov, nepoškodzuje životné prostredie znečisťovaním vody, pôdy, rastlín a živočíchov.
Cez našu obec pretekajú vodné toky Osrblianka a Čierny Hron v koryte ktorých sa často zachytáva odpad, ktorý bol občanmi úmyselne vhodený do vodného toku. Jedná sa o uhynuté domáce zvieratá, plasty, komunálny a stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad – tráva, konáre stromov, popol, zvyšky jedla.
V súlade so zákonom o odpadoch sa zakazuje vhadzovať, ukladať, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom.
Dôrazne žiadame občanov, aby vo vodnom toku a na jeho brehoch nevytvárali nelegálne skládky odpadu.

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom

Dátum: 1. 4. 2020

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom

OZNAM

Dátum: 31. 3. 2020

Oznam o fungovaní nemocničných ambulancií od 6. apríla 2020

OPATRENIE - uzatvorenie prevádzok v nedeľu , sanitárny deň

Dátum: 26. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
nariaďuje
opatrenia:
A) S účinnost'ou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariad'uje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:
1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekárne, predajne a výdajne zdravotnickych pomôcok,
3. predajne drogérie,
4. predajne novín a tlačovín,
5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

B) S účinnost'ou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedel'u v mesiaci nariad'uje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávat' povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

OZNAM

Dátum: 24. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že s účinnosťou od dnešného dňa t. j. 24. marca 2020 až do odvolania je Pošta v našej obci otvorená nasledovne:

Pondelok: 8:30 hod. – 13:00 hod.
Utorok: 8:30 hod. – 13:00 hod.
Streda: 8:30 hod. – 11:30 hod.
13:00 hod. – 15:00 hod.
15:30 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok: 8:30 hod. – 13:00 hod.
Piatok: 8:30 hod. – 13:00 hod.

OZNAM

Dátum: 23. 3. 2020

Od 23. marca 2020 t. j. od dnes až do odvolania bude obecný úrad zatvorený z dôvodu eliminácie koronavírusu COVID - 19 a bude pracovať v pohotovostnom režime.


Prosíme občanov, aby využívali telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu.

Kontakty na zamestnancov obecného úradu sú zverejnené na webovom sídle obce www.hronecobec.sk

V prípade platieb občanom odporúčame bezhotovostný platobný styk.


Vstup do obecného úradu je povolený občanom len s ochranným rúškom, šatkou, alebo inou ochranou úst a nosa v nevyhnutných prípadoch.

VÝZVA

Dátum: 18. 3. 2020

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.

4. V prípade potreby nákupu oslovte príbuzných, priateľov, susedov.

5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky.

6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.

Donáška liekov až do domácnosti

Dátum: 18. 3. 2020

V snahe uľahčiť našim spoluobčanom dostupnosť k potrebným liekom, hľadali sme čo najvhodnejšie riešenie. Na základe jednaní bolo dohodnuté, že je možné objednať si dovoz elektronicky predpísaných, alebo voľno predajných liekov priamo domov. Potrebné je kontaktovať telefóne číslo 0915 657 553, kde pacient nahlási svoje rodné číslo, adresu na doručenie a telefónne číslo. Ak sú lieky, zdravotné pomôcky na sklade, dovoz je možný v deň zadania objednávky po 16,00 hod. Ak lieky nie sú na sklade a je aktuálny krízový stav, t.j. lieky sa objednávajú v šetriacom režime, dovoz je možný až o dva dni. Poplatok za dovoz je 1 €. Služba bude poskytovaná už od 19.marca 2020 t.j. od zajtra. Verím, že aj tento spôsob zabezpečenia potrebných liekov bude využívaný a aj takto obmedzíme pohyb obyvateľov za účelom čo najväčšej eliminácie možnosti nákazy korona vírusom.

KORONAVÍRUS - aktualizované informácie

Dátum: 16. 3. 2020

Obec Hronec z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku možného šírenia koronavírusu COVID-19 žiada občanov o dodržiavanie všetkých opatrení a nariadení na eliminovanie COVID – 19.

Od 16. marca 2020 t. j. od dnes až do odvolania sú úradné hodiny na Obecnom úrade v najnutnejších prípadoch:

Pondelok 09:00 hod. – 11:00 hod.
Utorok 09:00 hod. – 11:00 hod.
Streda 13:00 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok Nestrankový deň
Piatok 09:00 hod. – 11:00 hod.

Vstup do obecného úradu je povolený občanom len s ochranným rúškom, šatkou, alebo inou ochranou úst a nosa v nevyhnutných prípadoch.
V prípade platieb občanom odporúčame bezhotovostný platobný styk.
Prosíme občanov, aby využívali predovšetkým telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu

Kontakty na zamestnancov obecného úradu sú zverejnené na webovom sídle obce www.hronecobec.sk.

Ústredný krízový štáb SR nariadil povinnú 14 – dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19.
Na základe uvedeného nariadenia nebudeme tolerovať tých občanov, ktorý toto nariadenie nedodržiavajú a každého takého občana nahlásime na políciu číslo 158.
Zároveň bude takémuto občanovi za nerešpektovanie nariadenia uložená pokuta do výšky 1650,- eur.

Zobrazeno 1-30 z 58

Aktuality

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha