Obec Hronec
Hronec

Matrika,overovanie podpisov a listín

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu.

Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Žiadosť o uzavretie manželstva
 • rodný list obidvoch snúbencov
 • platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela,
 • prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,
 • ak ide o rozvedeného cudzinca právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA:

 • medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v obci Hronec - bez poplatku
 • medzi štátnym občanom SR /s trvalým pobytom v Hronci/ a cudzincom - 66,00 €
 • medzi cudzincami - 165,50 €
 • ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 199,00 €
 • pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom - 33,00 €

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

Poplatok za matričné doklady  - rodný list, sobášny list, úmrtný list  - 5,00 €

 

PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS, ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať na:

 • Okresnú prokuratúru v Brezne
 • matriku

Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

POTREBNÉ DOKLADY:

občiansky preukaz, alebo pas
žiadosť o výpis z registra trestov

DOBA VYBAVENIA: do 15 dní
POPLATOK: 

4,00€ kolok nalepený na predpísanom mieste žiadosti (v prípade vybavovania na Okresnej prokuratúre),
1,50 € (v hotovosti na Matričnom úrade)

 

OVEROVANIE PODPISOV A LISTÍN

 sa vykonáva  pracovných dňoch, počas úradných hodín. Na požiadanie navštevuje referentka ťažko chorých občanov počas úradných hodín v pracovných dňoch. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť osobne, alebo telefonicky.

POTREBNÉ DOKLADY:

platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

 POPLATKY:

 • overenie podpisu v úradnej miestnosti 1,50 € (za každý podpis)
 • overenie listiny 1,50 € (za každú stranu)
 • overenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,00 € + 5,00 €

Platí sa v pokladni Obecného úradu hotovosťou

NEOVERUJEME:
fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou.

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou),                              
 • list vlastníctva s 8 € kolkom z katastra

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • vlastníci s listom vlastníctva - s 8 € kolkom z katastra

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie
POPLATOK: bez poplatku  

 

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou),
 • list vlastníctva s 8 € kolkom z katastra

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou),
 • oznámenie o uzavretí manželstva,
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou),
 • nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Vlastníci s aktuálnym listom vlastníctva (nemusí byť použiteľný na právne úkony). Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie 

 

ODHLÁSENIE POBYTU

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni naobecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • platný občiansky preukaz

     (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

DOBA VYBAVENIA: na počkanie
POPLATOK: bez poplatku

 

POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • platný občiansky preukaz

     (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

 • potvrdenie o pobyteosoby - 5,00 €

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte: na návrh občana oprávneného užívať budovu, alebo jej časť, na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva; na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove, alebo jej časti žiadne užívacie právo. (návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu) ak budova zanikla.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu

POPLATOK: bez poplatku

Obecný úrad

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha