Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 29.3.2020, 14:57:41

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Sviatok

Meniny má Miroslav, Mieroslav, Bertold, Bertolda, Mieroslava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Obsah

Povinne zverejňované informácie

Stále informácie

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Obec podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje povinné informácie :

 

Obec Hronec
Zlievárenská ulica č. 516
976 45 Hronec

IČO:00313 483

DIČ: 2021223105

Telefón: 048/6710401

Fax: 048/6710412

Internetová stránka: www.hronecobec.sk

E-mail: starostahronec@stonline.sk

 

starosta obce – Bohuslav Nemky

sekretariát - Mgr.Jaroslava Gromusová sekretariat@obechronec.sk

stavebný úrad –Mgr. Jaroslava Gromusová stavebnyurad@obechronec.sk

matrika – Mgr. Jaroslava Gromusová matrika@obechronec.sk

dane – Alena Šuníková dane@obechronec.sk

pozemky – Alena Šuníková pozemky@obechronec.sk

pokladňa-Alena Šuníková pokladna@obechronec.sk

ekonomický referát- Bc.Martina Zemanovičová zemanovicova@obechronec.sk

 

A/ spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec Hronec je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území

Obec je právnická osoba

Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Orgány obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta obce

Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce volený na 4 roky

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie a volí hlavného kontrolóra obce.

 

Starosta obce: Bohuslav Nemky

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

ing.Vladimír Brieda

Ľubica Hadarová

Mgr.Viera Chudíková

Eva Jendrálová

Rudlof Kvietok

Mgr.Peter Morong

Igor Nemky

Lívia Petrovská

Soňa Trniková

 

Hlavný kontrolór obce: Eva Ľuptovčiaková ( vo funkcii od 1.3.2015)

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov.

 

Pri obecnom zastupiteľstve pracujú komisie:

1.Komisia finančná, správy majetku a hospodárstva

2.Sociálna komisia

3.Komisia kultúry a školstva

4..Komisia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia

5.Komisia pre šport a prácu s mládežou

6.Komisia ochrany verejného záujmu

 

Obecná rada nie je zriadená

Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

a) samosprávnu funkciu,

b) spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými

právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,

c) vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon,

d) združuje sa s inými obcami a mestami na dosiahnutie spoločného prospechu,

e) zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy,

f) zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov ( granty, transfery, dotácie,

úvery.....)

g) rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,

c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,

e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych a športových zariadení, historických pamiatok.

f) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu verejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu.

g) chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,

h) vytvára podmienky pre zásobovanie obce , povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov),

i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,

j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť,

k) zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,

l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,

m) určuje štruktúru svojich orgánov,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,

o) vedie obecnú kroniku,

p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,

q) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

t) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak je podozrenie z bezprostredného vzniku požiaru.

Na obec bol prenesený výkon štátnej správy oblasti:

a) územného plánovania a stavebného poriadku - je stavebným úradom

b) ochrany prírody a krajiny – najmä povoľovanie výrubu drevín na území obce

c) odpadového hospodárstva – nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky

d) štátnej vodnej správy – malé vodné stavby (studne)

e) ochrany ovzdušia – malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

f) hlásenia pobytu – evidencia obyvateľstva

g) vedenia matrík

h) štátnej správy miestnych a účelových komunikácií

 

Kompetencie obecného zastupiteľstva:

a) rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce,

b) schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu,

c)schvaľovanie územného plánu,

d) rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,

f) vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce,

g) prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce,

h) určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra,

i) schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,

j) zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,

k) schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,

l) zriaďovanie orgánov obce,

m)udeľovanie čestného občianstva obce, vyznamenaní a cien.

 

Organizácie zriadené obcou

Materská škola Hronec