Obec Hronec
Hronec

Stále informácie

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Obec podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje povinné informácie :

Obec Hronec
Zlievárenská ulica č. 516
976 45 Hronec

IČO:00313 483
DIČ: 2021223105

Telefón: 048/6710401
Fax: 048/6710412
Internetová stránka: www.hronecobec.sk
E-mail: starostahronec@gmail.com

 

A/ spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec Hronec je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území

Obec je právnická osoba

Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Orgány obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce

Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce volený na 4 roky

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie a volí hlavného kontrolóra obce.

 

Starosta obce: Bohuslav Nemky

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

 • Bc.Janka Brozmanová
 • Ivana Fašková
 • Ivan Gromus
 • Nikola Gromusová
 • Jozef Kováčik
 • Lenka Králiková
 • Andrej Martinec
 • Mgr.Peter Morong
 • Igor Nemky

 

Hlavný kontrolór obce: Eva Ľuptovčiaková ( vo funkcii od 01.02.2021)

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov.

 

Pri obecnom zastupiteľstve pracujú komisie:

 1. Komisia finančná, správy majetku a hospodárstva
 2. Komisia kultúry, mládeže a športu
 3. Komisia sociálnych vecí a rodiny, vzdelávania a školstva
 4. Komisia ochrany verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie a  životného prostredia
 5. Komisia ochrany verejného záujmu

 

Obecná rada nie je zriadená

Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

 • a) samosprávnu funkciu,
 • b) spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými
 • právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,
 • c) vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon,
 • d) združuje sa s inými obcami a mestami na dosiahnutie spoločného prospechu,
 • e) zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy,
 • f) zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov ( granty, transfery, dotácie, úvery.....)
 • g) rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

 • a) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,
 • b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,
 • c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
 • d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,
 • e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych a športových zariadení, historických pamiatok.
 • f) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu verejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu.
 • g) chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,
 • h) vytvára podmienky pre zásobovanie obce , povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov),
 • i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,
 • j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť,
 • k) zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,
 • l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,
 • m) určuje štruktúru svojich orgánov,
 • n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
 • o) vedie obecnú kroniku,
 • p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
 • q) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • s) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • t) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení, rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak je podozrenie z bezprostredného vzniku požiaru.

Na obec bol prenesený výkon štátnej správy oblasti:

 • a) územného plánovania a stavebného poriadku - je stavebným úradom
 • b) ochrany prírody a krajiny – najmä povoľovanie výrubu drevín na území obce
 • c) odpadového hospodárstva – nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky
 • d) štátnej vodnej správy – malé vodné stavby (studne)
 • e) ochrany ovzdušia – malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
 • f) hlásenia pobytu – evidencia obyvateľstva
 • g) vedenia matrík
 • h) štátnej správy miestnych a účelových komunikácií

Kompetencie obecného zastupiteľstva:

 • a) rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce,
 • b) schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu,
 • c)schvaľovanie územného plánu,
 • d) rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • e) rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,
 • f) vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce,
 • g) prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce,
 • h) určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra,
 • i) schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,
 • j) zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,
 • k) schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,
 • l) zriaďovanie orgánov obce,
 • m) udeľovanie čestného občianstva obce, vyznamenaní a cien.

 

Organizácie zriadené obcou

Materská škola Hronec

Obecný úrad

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6
7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20
21 22 23
24
25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
1
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha