Obec Hronec
Hronec

Povinne zverejňované informácie

Stále informácie

Stále informácie

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Obec podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje povinné informácie :

 

Obec Hronec
Zlievárenská ulica č. 516
976 45 Hronec

IČO:00313 483

DIČ: 2021223105

Telefón: 048/6710401

Fax: 048/6710412

Internetová stránka: www.hronecobec.sk

E-mail: starostahronec@stonline.sk

 

starosta obce – Bohuslav Nemky

sekretariát - Mgr.Jaroslava Gromusová sekretariat@obechronec.sk

stavebný úrad –Mgr. Jaroslava Gromusová stavebnyurad@obechronec.sk

matrika – Mgr. Jaroslava Gromusová matrika@obechronec.sk

dane – Alena Šuníková dane@obechronec.sk

pozemky – Alena Šuníková pozemky@obechronec.sk

pokladňa-Alena Šuníková pokladna@obechronec.sk

ekonomický referát- Bc.Martina Zemanovičová zemanovicova@obechronec.sk

 

A/ spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec Hronec je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území

Obec je právnická osoba

Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Orgány obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta obce

Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce volený na 4 roky

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie a volí hlavného kontrolóra obce.

 

Starosta obce: Bohuslav Nemky

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

ing.Vladimír Brieda

Ľubica Hadarová

Mgr.Viera Chudíková

Eva Jendrálová

Rudlof Kvietok

Mgr.Peter Morong

Igor Nemky

Lívia Petrovská

Soňa Trniková

 

Hlavný kontrolór obce: Eva Ľuptovčiaková ( vo funkcii od 1.3.2015)

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov.

 

Pri obecnom zastupiteľstve pracujú komisie:

1.Komisia finančná, správy majetku a hospodárstva

2.Sociálna komisia

3.Komisia kultúry a školstva

4..Komisia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia

5.Komisia pre šport a prácu s mládežou

6.Komisia ochrany verejného záujmu

 

Obecná rada nie je zriadená

Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

a) samosprávnu funkciu,

b) spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými

právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,

c) vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon,

d) združuje sa s inými obcami a mestami na dosiahnutie spoločného prospechu,

e) zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy,

f) zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov ( granty, transfery, dotácie,

úvery.....)

g) rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,

c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,

e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych a športových zariadení, historických pamiatok.

f) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu verejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu.

g) chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,

h) vytvára podmienky pre zásobovanie obce , povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov),

i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,

j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť,

k) zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,

l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,

m) určuje štruktúru svojich orgánov,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,

o) vedie obecnú kroniku,

p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,

q) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

t) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak je podozrenie z bezprostredného vzniku požiaru.

Na obec bol prenesený výkon štátnej správy oblasti:

a) územného plánovania a stavebného poriadku - je stavebným úradom

b) ochrany prírody a krajiny – najmä povoľovanie výrubu drevín na území obce

c) odpadového hospodárstva – nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky

d) štátnej vodnej správy – malé vodné stavby (studne)

e) ochrany ovzdušia – malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

f) hlásenia pobytu – evidencia obyvateľstva

g) vedenia matrík

h) štátnej správy miestnych a účelových komunikácií

 

Kompetencie obecného zastupiteľstva:

a) rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce,

b) schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu,

c)schvaľovanie územného plánu,

d) rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,

f) vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce,

g) prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce,

h) určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra,

i) schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,

j) zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,

k) schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,

l) zriaďovanie orgánov obce,

m)udeľovanie čestného občianstva obce, vyznamenaní a cien.

 

Organizácie zriadené obcou

Materská škola Hronec

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha