Obec Hronec
Hronec

Predpisy

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec Hronec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

Obec Hronec koná a rozhoduje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) a v súlade so zákonmi uverejnenými v Zbierke zákonov SR http://jaspi.justice.gov.sk, najmä:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky - http://jaspi.justice.gov.sk/

V oblasti personalistiky

 • zákonník práce z.č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • z.č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
 • z.č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
 • z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
 • z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • z.č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení
 • z.č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • kolektívna zmluva
 • pracovný poriadok

V oblasti účtovníctva a rozpočtu

 • z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • z. č. 431/2002 Z.z o účtovníctve
 • z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • z.č. 222/2004 Z.z. o DPH

V oblasti kontroly

 • z.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • vyhl. č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly
 • V oblasti správy daní a poplatkov
 • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • z.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon a poriadok)
 • V oblasti školstva
 • z.č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, sredných škôl a školaských zariadení v znení neskorších predpisov
 • z.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • z.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o
 • ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • nar. vl. č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ,
 • strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia
 • vyhl. č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

V oblasti matriky

 • z.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov ( vyk. vyhláška k zákonu o matrikách)
 • z.č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • z.č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov
 • z.č. 36/2005 Z.z. o rodine
 • z.č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov
 • 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov

V oblasti majetkovej a podnikateľskej

 • občiansky zákonník
 • obchodný zákonník
 • z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • z.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • z.č.116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • z.č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon
 • z.č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 • z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

V oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

 • z.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • z.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 • z.č. 364/2004 Z.z. o vodách
 • z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • z.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • z.č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • z.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc
 • z.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • z.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
 • vyhl. č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

Sociálne veci

 • z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • z.č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
 • z. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Iné

 • občiansky súdny poriadok
 • z.č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
 • exekučný zákon
 • exekučný poriadok
 • z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • z.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • z.č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

Obecný úrad

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6
7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20
21 22 23
24
25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
1
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha