Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 14.11.2019, 0:00:48

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Sviatok

Meniny má Irma, Juventín, Mladen, Mladoň, Mladotín, Ima, Juventína, Mladena, Mladotína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Obsah

Povinne zverejňované informácie

Predpisy

Prehľad predpisov,
podľa ktorých obec Hronec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva
a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

Obec Hronec koná a rozhoduje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) a v súlade so zákonmi uverejnenými v Zbierke zákonov SR http://jaspi.justice.gov.sk, najmä:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

 • ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky - http://jaspi.justice.gov.sk/

  V oblasti personalistiky

  zákonník práce z.č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

  z.č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme

  z.č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

  z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov

  z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

  z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

  z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

  z.č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení

  z.č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

  kolektívna zmluva

  pracovný poriadok

   

  V oblasti účtovníctva a rozpočtu

  z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

  z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

  z. č. 431/2002 Z.z o účtovníctve

  z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  z.č. 222/2004 Z.z. o DPH

   

  V oblasti kontroly

  z.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

  vyhl. č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

  V oblasti správy daní a poplatkov

  z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

  z.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon a poriadok)

  V oblasti školstva

  z.č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, sredných škôl a školaských zariadení v znení neskorších predpisov

  z.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov

  z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  z.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov

  vyhl. č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o

  ich organizačnom a finančnom zabezpečení

  nar. vl. č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ,

  strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

  vyhl. č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

   

  V oblasti matriky

  z.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

  vyhl. č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov ( vyk. vyhláška k zákonu o matrikách)

  z.č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

  z.č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov

  z.č. 36/2005 Z.z. o rodine

  z.č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov

  599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov

  301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov

   

  V oblasti majetkovej a podnikateľskej

  občiansky zákonník

  obchodný zákonník

  z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  z.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

  z.č.116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  z.č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon

  z.č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

  z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov

  z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

   

  V oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

  z.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

  vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

  z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

  z.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

  z.č. 364/2004 Z.z. o vodách

  z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

  z.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

  z.č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

  vyhl. č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

  z.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

  z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov

  vyhl. č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc

  z.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

  z.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov

  vyhl. č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

   

  Sociálne veci

  z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

  z.č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

  vyhl. č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

  z. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

   

  Iné

  občiansky súdny poriadok

  z.č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

  exekučný zákon

  exekučný poriadok

  z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

  z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

  z.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

  z.č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov